Basos Pievos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Basos Pievos misija, vizija – užtikrinti ikimokyklinio amžiaus vaikų –  kokybišką ir inovatyvų ugdymą, jį įgyvendinti tik su kvalifiikuotais, motyvuotais pedagogais, kartu sukuriant palankias sąlygas skleistis -autentiškoms ir individualioms vaiko savybėms. “Basos Pievos” darželyje vaikai įgys reikalingų kasdieniniam gyvenimui kompetencijų pagal savo amžių parengtose ugdymo programose, kurios pateikiamos tik remiantis naujausiomis ugdymo tendencijomis.

PAGRINDINIAI IR SVARBIAUSI UGDYMO BRUOŽAI BASOJE PIEVOJE

  1. Ugdyme dalyvauja trys mokytojai – tėvai, pedagogas ir aplinka. Visi trys segmentai yra tolygiai svarbūs.
  2. Požiūris į vaiką kaip į savitą esybę su savais individualiais gyvenimiškais poreikiais.
  3. Laisvė saviraiškai ir asmenybės bruožų atsiskleidimui dar ankstyvoje vaikystėje.
  4. Laisvojo žaidimo svarba – žaisdamas vaikas praveria duris į pasaulį.
  5. Savarankiškumo svarba – savarankiškai veikdamas, vaikas susiduria su išorinio pasaulio tvarka ir tuo vadovaudamasis susikuria savo vidinę tvarką ir tuo pat metu, geba laikytis bendrų susitarimų ir grupėse.
  6. Emocijų pažinimas, atskleidimas ir jų išraiška  yra didžiausias prioritetas visame ugdyme.
  7. PATYRIMAS – geriausias mokytojas. Ugdymas – patiriminis, kurį ne įsivaizduojame, o tiesiogiai patiriame t.y. eksperimetai, sensorika, loginės, meninės užduotys atliekamos per praktiką, patiriant viską tiesiogiai.